Lamigo Monkeys

CPBL Lamigo Monkeys 2018 English Roster

For more Lamigo Monkeys player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
12 賴達官 Lai Ta-Kuan P L/L 178/92 21/12/1994
13 洪聖欽 Hung Sheng-Chin P R/R 183/85 15/11/1990
14 蘇俊羽 Su Chun-Yu P R/R 178/65 30/10/1996
15 林樺慶 Lin Hua-Ching P R/R 186/85 3/10/1994
16 朱俊祥 Chu Chun-Hsiang P R/L 175/70 15/04/1995
17 鄭承浩 Cheng Cheng-Hao P L/L 180/84 20/05/1987
18 江國謙 Chiang Kuo-Chien P R/R 180/88 1/10/1999
19 林逸翔 Lin Yi Hsiang P L/L 184/80 16/12/1992
20 陳禹勳 Chen Yu-Hsun P R/R 182/83 20/05/1989
24 尼克斯 Michael Nix P R/R 196/110 21/05/1983
26 葉家淇 Yeh Wen-Chi P L/L 179/71 23/05/1997
30 陳敏賜 Chen Min-Sih P R/R 191/96 6/12/1989
31 游宗儒 Yu Tsung-Ju P R/R 181/67 21/05/1992
32 王溢正 Wang Yi-Cheng P L/L 190/84 9/10/1985
33 道恩斯 Darin Downs P L/R 188/91 26/12/1984
37 劉昱言 Liu Yu-Yen P L/L 180/81 27/07/1994
38 克恩三世 Bruce Kern III P R/R 185/80 24/04/1988
40 陳克羿 Chen Ke-Yi P L/R 185/74 27/10/1999
41 王躍霖 Wang Yao-Lin P R/R 184/94 5/02/1991
44 黃偉晟 Huang Wei-Cheng P R/R 180/95 6/03/1990
46 林宗緯 Lin Tsung-Wei P L/L 172/65 26/12/1996
49 張明翔 Chang Ming-Hsiang P R/L 183/78 4/10/1996
68 萬昭清 Wan Chao-Ching P R/R 178/68 18/01/1999
69 黃子鵬 Huang Tzu-Peng P R/L 183/80 19/03/1994
71 林國裕 Lin Kuo-Yu P R/R 180/83 13/12/1989
74 史博威 Zeke Spruill P R/R 195/88 11/09/1989
76 吳丞哲 Wu Cheng-Che P R/R 179/93 9/04/1995
77 游朝惟 Yu Chao-Wei P R/R 174/72 16/04/1993
81 林柏佑 Lin Po-Yu P R/R 183/91 16/09/1986
89 賴智垣 Lai Chih-Yuan P R/R 178/86 28/02/1997
92 范柏絜 Fan Po-Chieh P R/R 183/73 13/08/2000
96 翁瑋均 Weng Wei-Chun P R/L 188/85 29/11/1998
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
5 江忠垣 Chiang Chung-Yuan C R/R 182/70 16/12/1997
11 林泓育 Lin Hung-Yu C R/R 181/103 21/03/1986
27 黃浩然 Huang Hao-Jan C R/R 180/85 13/02/1982
47 許禹壕 Hsu Yu-Hao C R/R 178/86 29/11/1994
58 廖健富 Liao Chien-Fu C R/L 178/85 28/09/1998
60 劉時豪 Liu Shih-Hao C R/L 166/90 21/03/1991
62 嚴宏鈞 Yen Hung-Chun C R/L 165/70 30/04/1997
86 張閔勛 Chang Min-Hsun C R/R 177/80 8/08/1994
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
0 翁克堯 Weng Ke-Yao 2B R/R 178/81 15/02/1988
1 葉竹軒 Yeh Chu-Hsuan 2B R/R 172/84 29/03/1987
6 林承飛 Lin Cheng-Fei SS R/R 178/78 8/04/1997
7 郭永維 Kuo Yung-Wei SS R/R 175/75 13/04/1988
21 郭嚴文 Kuo Yen-Wen 2B R/L 179/86 25/10/1988
25 楊岱均 Yang Tai-Chun 1B R/R 173/96 19/09/1993
28 董子浩 Tung Tzu-Hao 3B R/L 183/88 11/08/1996
29 陳俊秀 Chen Chun-Hsiu 1B R/R 183/97 1/11/1988
39 林立 Lin Li SS R/R 180/75 1/01/1996
45 馮健庭 Feng Chien-Ting 2B R/R 180/80 5/01/1992
72 張煒謙 Chang Wei-Chien SS R/L 175/65 17/11/1995
79 林智平 Lin Chih-Ping 3B R/R 178/77 23/03/1985
85 朱育賢 Chu Yu-Hsien 1B L/L 188/100 26/11/1991
91 陳雁風 Chen Yen-Feng SS R/R 179/81 22/08/1986
97 梁家榮 Liang Chia-Jung 3B R/L 180/90 25/03/1995
98 陳晨威 Chen Cheng-Wei 2B R/L 180/72 12/12/1997
101 林大展 Lin Tai-Chan 1B R/L 190/98 19/12/1996
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
8 詹智堯 Chan Chih-Yao CF L/L 178/83 2/01/1983
9 王柏融 Wang Po-Jung LF R/L 181/90 9/09/1993
23 陽耀勳 Yang Yao-Hsun RF L/L 178/90 22/01/1983
34 林知譽 Lin Chih-Yu LF R/R 185/90 30/03/1993
35 成晉 Cheng Chin CF R/R 184/93 13/11/1998
36 余德龍 Yu Te-Lung LF R/R 180/73 12/06/1988
48 邱丹 Chiu Tan CF L/L 174/89 11/07/2000
51 紀品宏 Chi Ping-Hung CF R/L 170/63 1/07/1991
57 鍾承祐 Chung Cheng-Yu RF R/R 180/82 31/01/1985
67 潘耀傑 Pan Yao-Chieh LF R/R 181/90 21/04/1993
82 黃敬瑋 Huang Ching-Wei CF R/L 176/78 21/12/1994
88 藍寅倫 Lan Yin-Lun RF R/L 180/87 7/05/1990
99 林政億 Lin Cheng-Yi RF R/R 185/85 5/12/1986