Fubon Guardians

CPBL Fubon Guardians 2018 English Roster

For more Fubon Guardians player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
5 伍鐸 Bryan Woodall P R/R 185/91 24/10/1986
10 羅嘉仁 Lo Chia-Jen P R/R 180/90 7/04/1986
11 林晨樺 Lin Chen-Hua P R/R 185/92 16/12/1988
13 陳鴻文 Chen Hung-Wen P R/R 180/97 3/02/1986
16 黃亦志 Huang Yi-Chih P R/R 183/80 1/06/1992
17 張耿豪 Chang Keng-Hao P R/R 178/73 11/04/1991
18 倪福德 Ni Fu-Te P L/L 182/90 14/11/1982
19 蔡明晋 Tsai Ming-Jin P R/R 179/68 28/09/1984
21 林克謙 Lin Ko-Chien P R/R 174/84 5/05/1986
26 布魯斯 Bruce Billings P R/R 183/92 18/11/1985
35 喬登 Taylor Jordan P R/R 196/96 17/01/1989
36 羅華韋 Lo Hua-Wei P L/L 180/74 1/12/1990
37 羅國華 Lo Kuo-Hua P R/R 178/90 28/10/1992
38 張竣龍 Chang Chun-Lung p R/R 177/90 20/05/1993
39 羅力 Mike Loree P R/R 192/99 14/09/1984
41 蕭一傑 Hsiao I-Chieh P R/R 180/87 2/01/1986
45 彭世杰 Peng Shih-Chieh P R/R 180/80 13/11/1996
47 范玉禹 Fan Yu-Yu P R/L 193/90 27/04/1995
48 賴鴻誠 Lai Hung-Cheng P L/L 180/75 26/04/1988
56 郭泓志 Kuo Hong-Chih P L/L 188/109 23/07/1981
57 歐書誠 Ou Shu-Cheng P R/R 180/65 11/02/1993
59 陳品學 Chen Ping-Hsueh P R/R 188/95 8/07/1994
65 林煜清 Lin Yu-Ching P R/L 180/87 29/12/1988
74 楊彬 Yang Pin P R/R 180/90 1/01/1996
77 林政賢 Lin Cheng-Hsien P L/L 188/90 13/09/1995
78 陳明軒 Chen Ming-Hsuan P R/R 179/80 17/09/1993
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P R/R 178/68 11/10/1997
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P L/L 179/79 20/09/1997
82 王尉永 Wang Wei-Yung P R/R 181/72 18/09/1995
87 郭勝安 Kuo Sheng-An P R/R 191/92 1/01/1986
94 吳世豪 Wu Shih-Hao P R/R 180/70 13/01/1999
96 林羿豪 Lin Yi-Hao P R/R 188/101 2/01/1991
黃勝雄 Huang Sheng-Hsiung P L/L 186/98 3/12/1990
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
2 方克偉 Fang Ke-Wei C R/R 176/96 10/05/1988
20 林宥穎 Lin Yu-Ying C R/R 178/87 8/03/1987
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting C R/L 178/70 1/09/1998
58 蔡友達 Tsai Yu-Ta C R/R 176/83 16/05/1990
61 蕭憶銘 Hsiao Yi-Ming C R/R 175/80 21/11/1999
64 曾慈恩 Tseng Tzu-En C R/L 175/80 11/01/1999
67 張承駿 Chang Cheng-Chun C R/R 172/102 12/04/1994
89 林志洋 Lin Chih-Yang C R/L 176/78 21/07/1994
95 戴培峰 Tai Pei-Feng C R/R 182/75 7/01/2000
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
6 林威廷 Lin Wei-Ting 2B R/R 177/83 16/08/1989
9 林益全 Lin Yi-Chuan 1B R/L 183/83 11/11/1985
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien 3B R/R 178/70 29/06/1994
23 楊晉豪 Yang Chin-Hao 2B R/L 175/74 16/09/1998
24 陳凱倫 Chen Kai-Lun SS R/R 173/76 31/10/1987
42 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B R/L 183/95 21/02/1988
43 胡冠俞 Hu Kuan-Yu SS R/R 172/72 18/05/2000
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B R/R 183/88 25/11/1994
49 吳睿勝 Wu Jui-Sheng 2B R/L 177/75 23/06/1994
51 于孟馗 Yu Meng-Kuei 3B R/L 178/76 27/12/1992
53 王正棠 Wang Cheng-Tang 2B R/L 177/81 17/09/1995
54 林瑋恩 Lin Wei-En SS R/R 177/72 22/03/1988
60 石翔宇 Shih Hsiang-Yu SS R/R 178/70 1/11/1996
86 陳勤宗 Chen Chin-Tsung 3B R/R 180/85 27/02/1993
93 陳品捷 Chen Pin-Chieh 2B R/L 183/80 23/07/1991
98 高國麟 Kao Kuo-Lin SS R/R 183/92 2/01/1993
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF R/R 180/90 21/09/1988
3 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF R/R 183/75 12/09/1997
8 張正偉 Chang Cheng-Wei LF L/L 174/74 5/08/1986
15 胡金龍 Hu Chin-Lung LF R/R 180/86 2/02/1984
25 林旺衛 Lin Wang-Wei CF R/L 180/90 28/06/1988
28 高國輝 Kao Kuo-Hui LF R/R 189/103 26/09/1985
31 劉家愷 Liu Chia-Kai RF L/L 181/88 25/03/1994
32 高孝儀 Kao Hsiao-Yi RF R/R 176/81 29/05/1990
50 張詠漢 Chang Yung-Han RF L/L 177/87 18/09/1988
62 吳宗峻 Wu Tsung-Chun LF L/L 170/90 31/12/1984
66 張建銘 Chang Chien-Ming RF L/L 176/75 27/07/1980
72 張瑞麟 Chang Jui-Lin LF L/L 181/80 28/06/1992
79 陳韋奇 Chen Wei-Chi CF R/R 186/87 15/10/1994
84 王詩聰 Wang Shih-Tsung RF R/L 187/80 8/08/1995