Fubon Guardians

CPBL Fubon Guardians 2024 English Roster

Below is the English roster for the 2024 Fubon Guardians baseball team. As always, we will do our best to keep this roster up to date. (Last Updated: March 21, 2024)

# NAME NAME POS
12 江國豪 Chiang Kuo-Hao P
15 范柏絜 Fan Po-Chieh P
16 潘奕誠 Pan Yi-Cheng P
17 黃子宸 Huang Tzu-Chen P
18 黃保羅 Huang Pao-Lo P
21 藍愷青 Lan Kai-Ching P
23 布藍登 Brandon Brennan P
24 戈威士 Keyvius Sampson P
25 賴智垣 Lai Chih-Yuan P
30 陳韋霖 Chen Wei-Lin P
34 王尉永 Wang Wei-Yong P
41 楊強森 Yang Chiang-Sen P
44 爾曼羅索普 Arman Rasoulpour P
48 岳少華 Yue Shao-Hua P
49 江國謙 Chiang Kuo-Chien P
50 吳世豪 Wu Shih-Hao P
54 李建勳 Lee Chien-Hsun P
57 歐書誠 Ou Su-Chen P
58 陳聖文 Chen Sheng-Wen P
59 陳冠勳 Chen Guan-Xun P
60 曾峻岳 Tseng Jyun-Yue P
64 羅戈 Nivaldo Rodriguez P
66 李東洺 Li Dong-Ming P
70 張瑞麟 Chang Jui-Ling P
71 江少慶 Chiang Shao-Ching P
73 林旺熙 Lin Wang-Shi P
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P
87 富藍戈 Enderson Franco P
89 林育辰 Lin Yu-Chen P
94 林栚呈 Lin Zhen-Cheng P
96 郭泰呈 Kuo Tai-Cheng P
10 姚冠瑋 Yao Kuan-Wei C
26 蘇煒智 Su Wei-Chih C
43 豊暐 Li Wei C
55 楊皓然 Yang Hao-Ran C
61 蕭憶銘 Siao Yi-Ming C
69 張進德 Chang Chin-Te C
95 戴培峰 Dai Pei-Feng C
2 林澤彬 Lin Ze-Bin 2B
3 王勝偉 Wang Sheng-Wei SS
4 高捷 Kao Jie 2B
5 王念好 Wang Nian-Hao 3B
6 葉子霆 Yeh Tzu-Ting SS
11 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B
19 林岳谷 Lin Yue-Ku SS
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien SS
31 黃兆維 Huang Zhao-Wei 1B
32 賴柏均 Lai Po-Chun SS
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B
56 陳愷佑 Chen Kai-Yu SS
67 辛元旭 Hsin Yuan-Hsu 3B
78 董子恩 Tung Tzu-En 3B
85 劉俊豪 Liu Chun-Hao SS
97 池恩齊 Chi En-Chi SS
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF
7 陳真 Chen Zhen LF
9 林莛淯 Lin Ting-Yu CF
13 戴云真 Tai Yun-Chen CF
14 王苡丞 Wang Yi-Cheng RF
29 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting LF
35 王正棠 Wang Cheng-Tang RF
65 蔡佳諺 Tsa Chia-Yen CF
76 李祐賢 Lee Yu-Hsien LF
77 周佳樂 Chou Chia-Le CF
82 孔念恩 Kung Nien-En RF
83 張宥鈞 Chang Yu-Chun RF
98 高國麟 Kao Kuo-Lin RF