CPBL Fubon Guardians 2021 English Roster

Below is the English roster for the 2021 Fubon Guardians baseball team.

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
0 劉劭威 Liu Shao-Wei P R/R 190/110 1996/3/26
11 林晨樺 Lin Chen-Hua P R/R 185/92 1988/12/16
12 江國豪 Chiang Kuo-Hao P R/R 178/73 1997/12/29
13 陳鴻文 Chen Hung-Wen P R/R 180/97 1986/02/03
14 邦威 Manny Bañuelos P L/R 178/97 1991/03/13
16 林逸翔 Lin Yi-Hsiang P L/L 184/80 1992/12/16
17 張耿豪 Chang Keng-Hao P R/R 178/73 1991/04/11
18 郭俊麟 Kuo Chun-Lin P R/R 175/76 1992/02/02
21 藍愷青 Lan Kai-Ching P L/L 176/74 1998/09/06
30 陳韋霖 Chen Wei-Lin P L/R 177/67 1995/6/30
34 王尉永 Wang Wei-Yung P R/R 181/72 1995/09/18
37 羅國華 Lo Kuo-Hua P R/R 178/90 1992/10/28
39 羅力 Mike Loree P R/R 192/99 1984/9/14
40 林詠翔 Lin Yung-Hsiang P R/R 176/72 2001/09/13
44 索沙 Henry Sosa P R/R 185/95 1985/07/28
47 范玉禹 Fan Yu-Yu P R/L 193/90 1995/04/27
48 岳少華 Yueh Shao-Hua P R/L 180/68 1999/06/01
50 吳世豪 Wu Shih-Hao P R/R 180/70 1999/01/13
54 李建勳 Li Chien-Hsun P R/R 192/95 1996/9/8
55 楊強森 Yang Chiang-Sen P R/R 178/78 2002/09/22
57 歐書誠 Ou Shu-Chen P R/L 180/65 1993/02/11
58 迪倫 Dylan Unsworth P R/R 185/79 1992/09/23
60 曾峻岳 Tseng Jyun-Yue P R/R 174/68 2001/11/07
63 猛悍 Adalberto Mejía P L/L 190/119 1993/06/20
66 李子強 Lee Tzu-Chiang P R/L 184/74 1999/12/29
66 傑斯 JC Ramírez P R/R 190/105 1988/08/16
70 朱益生 Chu Yi-Sheng P L/L 183/83 1999/10/01
71 江少慶 Chiang Shao-Ching P R/R 183/94 1993/11/10
72 張瑞麟 Chang Jui-Lin P L/L 181/80 1992/6/28
74 楊彬 Yang Bin P R/R 180/90 1996/01/01
79 葉國情 Yeh Kuo-Ching P R/R 180/78 2001/02/14
80 游霆崴 Yu Ting-Wei P R/R 178/68 1997/10/11
81 陳仕朋 Chen Shih-Peng P L/L 179/79 1997/09/20
89 優瑪 Yomar Concepcion P R/R 191/95 1992/05/06
94 林柏佑 Lin Po-Yu P R/R 183/91 1986/09/16
96 林羿豪 Lin Yi-Hao P R/R 188/101 1991/01/02
99 林聖榮 Lin Sheng-Jung P R/R 178/65 2001/06/04
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
8 方克偉 Fang Ke-Wei C R/R 176/96 1988/05/10
10 姚冠瑋 Yao Kuan-Wei C R/R 170/78 1996/1/11
20 林宥穎 Lin Yu-Ying C R/R 178/87 1987/03/08
61 蕭憶銘 Hsiao Yi-Ming C R/R 175/80 1999/11/21
69 張進德 Jhang Jin-De C R/L 179/102 1993/05/17
95 戴培峰 Dai Pei-Feng C R/L 182/75 2000/01/07
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
4 許宸銘 Hsu Chen-Ming SS R/L 178/70 2002/07/18
5 蔣智賢 Chiang Chih-Hsien 3B R/L 183/95 1988/02/21
9 林益全 Lin Yi-Chuan 1B R/L 183/83 1985/11/11
14 王苡丞 Wang Yi-Cheng 3B R/L 185/85 2003/05/01
22 李宗賢 Lee Tsung-Hsien 3B R/R 178/70 1994/06/29
23 楊晉豪 Yang Chin-Hao 2B R/L 175/74 1998/9/16
24 陳凱倫 Chen Kai-Lun SS R/R 173/76 1987/10/31
31 黃兆維 Huang Chao-Wei 1B R/R 185/85 2001/11/03
35 王正棠 Wang Cheng-Tang 2B R/L 177/81 1995/09/17
38 紐那斯 Eduardo Núñez 3B R/R 185/80 1987/06/15
43 胡冠俞 Hu Kuan-Yu SS R/R 172/72 2000/05/18
45 葉竹軒 Yeh Chu-Hsuan 2B R/R 172/84 1987/03/29
46 范國宸 Fan Kuo-Chen 1B R/R 183/88 1994/11/25
49 莊韋恩 Chuang Wei-En SS R/R 170/57 1998/01/07
51 于森旭 Yu Sen-Hsu 3B R/L 178/76 1992/12/27
64 林威廷 Lin Wei-Ting 2B R/R 177/83 1989/08/16
65 戴云真 Tai Yun-Chen 1B R/R 183/80 1997/04/20
67 辛元旭 Hsin Yuan-Hsu 3B R/R 178/76 1999/6/4
76 周奕丞 Chou Yi-Cheng 2B R/L 178/80 1997/11/6
78 董子恩 Tung Tzu-En 1B R/R 182/80 2003/02/28
83 楊瑞承 Yang Jui-Cheng 2B R/L 183/90 1993/10/04
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 林哲瑄 Lin Che-Hsuan CF R/R 180/90 1988/09/21
6 張正偉 Chang Cheng-Wei LF L/L 174/74 1986/8/5
7 陳真 Chen Zhen LF R/R 185/85 1998/10/22
15 胡金龍 Hu Chin-Lung LF R/R 180/86 1984/2/2
28 高國輝 Kao Kuo-Hui LF R/R 189/103 1985/09/26
29 申皓瑋 Shen Hao-Wei CF R/R 183/75 1997/09/12
32 高孝儀 Kao Hsiao-Yi RF R/R 176/81 1990/05/29
33 張冠廷 Chang Kuan-Ting LF R/L 178/70 1998/09/01
41 張宥鈞 Chang Yu-Chun RF R/L 175/73 2003/2/16
62 林奕豪 Lin Yi-Hao CF R/L 180/68 2000/10/30
82 孔念恩 Kung Nien-En RF R/L 184/78 2003/09/01
84 王詩聰 Wang Shih-Tsung RF R/L 187/80 1995/08/08
98 高國麟 Kao Kuo-Lin RF R/R 183/92 1993/01/02

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here