CPBL CTBC Brothers 2021 English Roster

Below is the English roster for the 2021 CTBC Brothers baseball team.

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
3 陳志杰 Chen Chih-Chieh P R/R 183/91 2002/12/09
11 廖乙忠 Liao Yi-Chung P R/R 186/113 1995/11/02
15 王凱程 Wang Kai-Cheng P R/R 192/91 1991/09/08
17 林樺慶 Lin Hua-Ching P R/R 186/85 1994/10/03
18 官大元 Kuan Ta-Yuan P R/R 174/68 1983/09/09
19 鄭凱文 Cheng Kai-Wen P R/R 176/80 1988/07/26
20 江忠城 Chiang Chung-Cheng P R/R 180/90 1990/03/10
21 彭識穎 Peng Shih-Ying P L/L 175/71 1992/07/02
22 吳蔚驊 Wu Wei-Hua P R/R 180/92 1991/03/15
28 歐尼爾 Onelki García P L/L 191/100 1989/08/02
30 李吳永勤 Li Wu Yung-Chin P L/L 177/83 1998/03/29
33 王則鈞 Wang Tse-Chun P R/R 181/86 1995/08/07
34 李振昌 C.C. Lee P R/R 180/86 1986/10/21
35 羅傑斯 Esmil Rogers P R/R 190/91 1985/08/14
37 王梓安 Wang Tzu-An P R/R 198/90 1990/10/9
38 林丞軒 Lin Cheng-Hsuan P R/R 183/82 1993/06/22
41 鄭佳彥 Cheng Chia-Yen P L/L 184/92 1992/07/29
46 德保拉 José De Paula P L/R 195/94 1988/03/04
48 邱品睿 Chiu Pin-Jui P L/L 180/82 1987/12/13
49 余謙 Yu Chien P R/R 180/76 2001/04/09
50 蔡齊哲 Tsai Chi-Che P R/R 182/78 1995/12/18
54 王奕凱 Wang Yi-Kai P L/L 183/80 2000/08/29
55 加百利 Gabriel Ynoa P R/R 188/92 1993/5/26
55 象魔力 Shawn Morimando P L/L 183/93 1992/11/20
56 楊志龍 Yang Chih-Lung P R/R 189/102 1993/04/07
58 呂彥青 Lu Yen-Ching P L/L 175/65 1996/03/10
59 曾家鋐 Tseng Chia-Hung P R/R 178/70 1997/09/03
62 陳琥 Chen Hu P R/L 180/99 1998/04/29
64 黃恩賜 Huang En-Sih P R/L 185/98 1996/05/17
73 李家成 Lee Chia-Cheng P R/R 185/90 1999/12/21
79 謝榮豪 Hsieh Jung-Hao P R/R 188/101 1990/07/09
80 魏碩成 Wei Shou-Cheng P L/L 182/78 1997/06/17
82 楊達翔 Yang Ta-Hsiang P R/R 191/97 1993/10/03
83 陳柏豪 Chen Po-Hao P R/R 178/78 1999/01/28
84 黃弘毅 Huang Hung-Yi P R/R 183/78 2001/04/06
87 格里斯 Evan Grills P L/L 193/95 1992/06/13
93 吳哲源 Wu Che-Yuan P R/R 175/68 1994/08/12
94 吳俊偉 Wu Chun-Wei P R/R 175/71 1998/12/31
97 萊福力 Mitch Lively P R/R 196/113 1985/09/07
97 華德茲 José Valdez P R/R 180/95 1990/03/01
99 周磊 Chou Lei P R/R 184/89 1991/04/16
105 高野圭佑 Takano Keisuke P R/R 178/85 1991/12/28
106 倪福德 Ni Fu-Te P L/L 182/90 1982/11/14
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
0 林吳晉瑋 Lin Wu Chin-Wei C R/L 179/80 2002/02/04
5 吳明鴻 Wu Ming-Hung C R/R 178/85 1994/11/2
12 林明杰 Lin Ming-Chieh C R/R 187/101 1991/03/18
26 黃鈞聲 Huang Chun-Sheng C R/R 178/100 1989/01/19
42 陳家駒 Chen Chia-Chu C R/L 180/81 1989/04/07
48 陳統恩 Chen Tung-En C R/R 178/81 2001/09/19
52 張聖豪 Chang Sheng-Hao C R/L 175/70 2001/05/11
65 高宇杰 Kao Yu-Chieh C R/R 184/88 1997/07/17
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
9 王威晨 Wang Wei-Chen 2B R/L 183/75 1991/07/03
13 陳偉漢 Chen Wei-Han SS R/R 178/82 1989/08/29
14 王勝偉 Wang Sheng-Wei SS R/R 180/73 1984/04/01
25 林智勝 Lin Chih-Sheng 2B R/R 183/108 1982/01/01
28 張仁瑋 Chang Jen-Wei 2B R/R 175/74 2003/05/01
47 林志綱 Lin Chih-Kang 3B R/L 178/72 1999/02/13
61 王政順 Wang Cheng-Shun 3B R/L 175/78 1996/10/30
63 潘志芳 Pan Chih-Fang 2B R/L 180/82 1990/11/12
66 黃韋盛 Huang Wei-Cheng 2B R/R 183/82 1999/02/19
68 馬鋼 Ma Kang 3B R/R 184/84 2002/04/14
69 張志強 Chang Chih-Chiang 2B R/L 168/80 1989/12/21
71 杜家明 Tu Chia-Ming 3B R/R 183/98 1996/02/03
74 許基宏 Hsu Chi-Hung 3B R/L 187/103 1992/07/22
75 林瑞鈞 Lin Jui-Chun 2B R/L 173/65 2001/4/6
89 周委宏 Chou Wei-Hung SS R/L 175/75 2002/11/17
90 江坤宇 Chiang Kun-Yu SS R/R 175/72 2000/07/04
96 蘇緯達 Su Wei-Ta 1B R/L 185/103 1990/11/10
98 岳東華 Yueh Tung-Hua SS R/L 178/75 1995/10/19
101 徐浩凱 Hsu Hao-Kai SS R/R 176/69 1995/11/19
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陳子豪 Chen Tzu-Hao RF L/L 179/89 1995/07/29
2 李聖裕 Li Sheng-Yu CF R/L 178/75 1997/05/06
4 陳文杰 Chen Wen-Chieh CF R/L 184/76 1997/10/11
7 張志豪 Chang Chih-Hao CF R/L 180/81 1987/5/15
10 邱志恆 Chiu Chih-Heng CF R/R 176/85 2001/1/29
16 周思齊 Chou Szu-Chi LF L/L 178/90 1981/10/26
32 曾頌恩 Tseng Sung-En CF R/R 178/92 2000/01/08
39 詹子賢 Chan Tzu-Hsien RF R/R 183/92 1994/2/24
43 林書逸 Lin Shu-Yi CF R/L 181/78 1993/05/20
60 黃鈞麟 Huang Chun-Lin RF L/L 175/66 2003/6/2
85 劉貴元 Liu Kuei-Yuan CF R/L 175/72 2002/1/19
88 宋晟睿 Sung Cheng-Jui LF R/R 182/78 2002/08/14
92 岳政華 Yueh Cheng-Hua CF L/L 176/85 2001/01/29

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here