CPBL Chinatrust Brothers 2019 English Roster

For more Chinatrust Brothers player stats visit my.cpblstats.com

(Return to CPBL Team Overview Page)

# NAME PITCHERS POS T/B HT/WT DOB
15 張凱倫 Chang Kai-Lun P R/R 181/80 4/03/1995
17 潘韋辰 Pan Wei-Chen P R/R 185/90 18/10/1996
18 官大元 Kuan Ta-Yuan P R/R 174/68 9/09/1983
19 鄭凱文 Cheng Kai-Wen P R/R 176/80 26/07/1988
20 江忠城 Chiang Chung-Cheng P R/R 180/90 10/03/1990
21 吳蔚驊 Wu Wei-Hua P R/R 180/92 15/03/1991
22 肯恩 Bruce Kern P R/R 185/80 24/04/1988
22 布瑞特 Brett Oberholtzer P L/L 185/104 1/07/1989
28 赫猛 Casey Harman P L/L 185/95 17/03/1989
30 楊子亦 Yang Tzu-Yi P R/L 173/90 14/08/2000
33 王則鈞 Wang Tse-Chun P R/R 181/86 7/08/1995
34 李振昌 C.C. Lee P R/R 180/86 21/10/1986
37 王梓安 Wang Tzu-An P R/R 198/90 9/10/1990
38 林丞軒 Lin Cheng-Hsuan P R/R 183/82 22/06/1993
40 廖乙忠 Liao Yi-Chung P R/R 186/113 2/11/1995
41 鄭佳彥 Cheng Chia-Yen P L/L 184/92 29/07/1992
46 紐維拉 Elih Villanueva P R/R 188/104 27/07/1986
48 邱品睿 Chiu Pin-Jui P L/L 180/82 13/12/1987
50 蔡齊哲 Tsai Chi-Che P R/R 182/78 18/12/1995
53 艾迪頓 Nick Additon P L/R 196/98 16/12/1987
53 劉劭威 Liu Shao-Wei P R/R 191/107 26/03/1996
54 王奕凱 Wang Yi-Kai P L/L 183/80 29/08/2000
56 楊志龍 Yang Chih-Lung P R/R 189/102 7/04/1993
59 洪宸宇 Hung Chen-Yu P L/L 175/99 27/03/1989
60 王鴻程 Wang Hung-Cheng P R/R 192/92 8/09/1991
62 陳琥 Chen Hu P R/L 180/99 29/04/1998
64 黃恩賜 Huang En-Sih P R/L 185/90 17/05/1996
72 彭識穎 Peng Shih-Ying P L/L 175/71 2/07/1992
79 謝榮豪 Hsieh Jung-Hao P R/R 188/101 9/07/1990
80 魏碩成 Wei Shou-Cheng P L/L 182/78 17/06/1997
82 楊達翔 Yang Ta-Hsiang P R/R 191/97 3/10/1993
83 陳柏豪 Chen Po-Hao P R/R 177/70 28/01/1999
84 黃弘毅 Huang Hung-Yi P R/R 183/78 6/04/2001
88 李吳永衡 Li Wu Yung-Heng P L/L 175/85 29/03/1998
93 吳哲源 Wu Che-Yuan P R/R 175/68 12/08/1994
94 吳俊偉 Wu Chun-Wei P R/R 175/70 31/12/1998
95 鄭錡鴻 Cheng Chi-Hung P L/L 185/97 20/06/1985
97 萊福力 Mitch Lively P R/R 196/113 7/09/1985
99 周磊 Chou Lei P R/R 184/89 16/04/1991
# NAME CATCHERS POS T/B HT/WT DOB
12 林明杰 Lin Ming-Chieh C R/R 187/101 18/03/1991
26 黃鈞聲 Huang Chun-Sheng C R/R 178/100 19/01/1989
42 陳家駒 Chen Chia-Chu C R/L 180/81 7/04/1989
45 王峻杰 Wang Chun-Chieh C R/R 175/85 4/01/1989
52 張聖豪 Chang Sheng-Hao C R/L 175/70 11/05/2001
65 高宇杰 Kao Yu-Chieh C R/R 184/92 17/07/1997
68 蔡岱霖 Tsai Tai-Lin C R/R 175/70 8/06/1992
81 吳明鴻 Wu Ming-Hung C R/R 178/85 2/11/1994
# NAME INFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
2 潘志芳 Pan Chih-Fang 2B R/L 180/82 12/11/1990
5 王政順 Wang Cheng-Shun 3B R/L 174/80 30/10/1996
9 王威晨 Wang Wei-Chen 2B R/L 183/75 3/07/1991
13 陳偉漢 Chen Wei-Han SS R/R 178/82 29/08/1989
14 王勝偉 Wang Seng-Wei SS R/R 180/73 1/04/1984
22 里迪 Alex Liddi 3B R/R 193/102 14/08/1988
23 彭政閔 Peng Cheng-Min 1B R/R 183/101 6/08/1978
28 艾銳克 Eric Wood 3B R/R 185/95 22/11/1992
31 陳江和 Chen Chiang-Ho 2B R/R 178/90 15/01/1982
32 林智勝 Lin Chih-Sheng 2B R/R 183/108 1/01/1982
58 曾陶鎔 Tseng Tao-Jung 3B R/R 182/84 27/04/1991
61 吳東融 Wu Tung-Jung SS R/R 173/72 29/09/1991
69 張志強 Chang Chih-Chiang 2B R/L 168/80 21/12/1989
71 杜家明 Tu Chia-Ming 3B R/R 183/98 3/02/1996
73 陳子鴻 Chen Tzu-Hung 1B R/R 180/93 5/12/1992
74 許基宏 Hsu Chi-Hung 3B R/L 187/103 22/07/1992
75 林瑞鈞 Lin Jui-Chun 2B R/L 173/65 6/04/2001
90 江坤宇 Chiang Kun-Yu SS R/R 178/76 4/07/2000
96 蘇緯達 Su Wei-Ta 1B R/L 185/103 10/11/1990
98 岳東華 Yueh Tung-Hua SS R/L 180/78 19/10/1995
# NAME OUTFIELDERS POS T/B HT/WT DOB
1 陳子豪 Chen Tzu-Hao RF L/L 179/89 29/07/1995
3 曾頌恩 Tseng Sung-En CF R/R 178/92 8/01/2000
4 陳文杰 Chen Wen-Chieh CF R/L 184/76 11/10/1997
7 張志豪 Chang Chih-Hao CF R/L 180/81 15/05/1987
16 周思齊 Chou Szu-Chi LF L/L 178/90 26/10/1981
27 黃稚峰 Huang Chih-Feng LF R/R 182/85 22/05/1993
39 詹子賢 Chan Tzu-Hsien RF R/R 183/92 24/02/1994
43 林書逸 Lin Shu-Yi CF R/L 181/78 20/05/1993
49 林王啟瑋 Lin Wang Chi-Wei LF R/R 181/90 29/07/1989
55 邱志恆 Chiu Chih-Heng CF R/R 175/85 29/01/2001
92 岳政華 Yueh Cheng-Hua CF L/L 176/70 29/01/2001

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here